236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam