Địa chỉ : Kỳ Trinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Human City
Khách hàng : Công ty TNHH MTV Human City
Quy mô dự án : 200m3/ngđ
Công nghệ : AO