meet-quan-trac-giam-sat-chat-luong-moi-truong-tai-cac-nghia-trang-01

Quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại các nghĩa trang

Thực hiện Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt phương án đặt hàng các chương trình Quan trắc chất lượng môi trường năm 2019 trên địa bàn Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà

meet-ung-dung-tin-hoc-trong-xay-dung-he-thong-thong-tin-giam-sat-moi-truong-tren-dia-ban-thanh-pho-ha-noi

Ứng dụng tin học trong xây dựng hệ thống thông tin giám sát môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày nay, việc kiểm soát ô nhiễm nhằm đánh giá được hiện trạng cũng như cảnh báo sớm các tác động của ô nhiễm môi trường đã đi vào hệ thống, có sự đồng bộ và được tin học hóa ở trình độ cao; Ở Việt Nam, mặc dù đã có sự quan tâm song

meet-cac-nhiem-vu-do-trung-tam-quan-trac-tai-nguyen-va-moi-truong-thuc-hien-001

NHIỆM VỤ QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHU VỰC HÀ NỘI

  Thực hiện nhiệm vụ quan trắc động thái nước dưới đất khu vực Hà Nội (cũ) do UBND Thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội giao, từ đầu năm 2019, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã bắt đầu triển khai công tác thu thập,

meet-cac-nhiem-vu-do-trung-tam-quan-trac-tai-nguyen-va-moi-truong-thuc-hien

Các nhiêm vụ do trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường

Từ khi thành lập năm 2005 đến nay, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ quan chuyên môn phục vụ quản lý nhà nước, có chức năng xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý mạng lưới quan trắc tài nguyên, môi trường; đồng thời tổ chức lập phương

meet-tang-cuong-trien-khai-thuc-hien-cac-bien-phap-kiem-soat-o-nhiem-khong-khi-tai-cac-tinh-thanh-pho-dong-bang-song-hong

Hưởng ứng Thập kỷ phục hồi Hệ sinh thái (2021 – 2030)

Chủ đề “Phục hồi Hệ sinh thái” (Ecosystem Restoration) cũng là thời điểm đánh dấu sự khởi động của Liên Hợp quốc về Thập kỷ phục hồi Hệ sinh thái (2021 – 2030). Thực tế, thiên nhiên hầu khắp mọi nơi trên toàn cầu đã bị biến đổi đáng kể bởi những tác động từ

meet-tang-cuong-trien-khai-thuc-hien-cac-bien-phap-kiem-soat-o-nhiem-khong-khi-tai-cac-tinh-thanh-pho-dong-bang-song-hong

Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí tại các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng

Ngày 09/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3115/BTNMT-TCMT gửi UBND các tỉnh, Thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang về việc tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không

meet-tang-cuong-trien-khai-thuc-hien-cac-bien-phap-kiem-soat-o-nhiem-khong-khi-tai-cac-tinh-thanh-pho-dong-bang-song-hong

Quảng Nam: Truy quét, xử lý khai thác khoáng sản trái phép

Ngày 8/6, UBND tỉnh ban hành công văn số 3405/UBND-KTN yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tiếp

meetvn-chuyen-trang-ve-cong-tac-xay-dung-chinh-don-dang-gan-voi-viec-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-02

Chuyên trang về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội

meet-chuyen-trang-ve-cong-tac-xay-dung,-chinh-don-dang-gan-voi-viec-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong,-dao-duc,-phong-cach-ho-chi-minh01-

Hiện đại hóa quy trình cập nhật cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám

Cục Viễn thám quốc gia vừa nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu cải tiến quy trình công nghệ cập nhật một số nội dung thông tin của cơ sở dữ liệu không gian địa lý tỷ lệ 1:50.000 và nhỏ hơn bằng viễn thám”. Đề tài đã  cung cấp

cong-bo-10-su-kien-nganh-tai-nguyen-va-moi-truong-nam-2020

Công bố 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2020

1. Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi: Bước tiến mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước  Lần đầu tiên, cộng đồng dân cư được quy định là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường; tăng cường tham vấn và phát huy vai