meet-ung-dung-tin-hoc-trong-xay-dung-he-thong-thong-tin-giam-sat-moi-truong-tren-dia-ban-thanh-pho-ha-noi

Ứng dụng tin học trong xây dựng hệ thống thông tin giám sát môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày nay, việc kiểm soát ô nhiễm nhằm đánh giá được hiện trạng cũng như cảnh báo sớm các tác động của ô nhiễm môi trường đã đi vào hệ thống, có sự đồng bộ và được tin học hóa ở trình độ cao; Ở Việt Nam, mặc dù đã có sự quan tâm song