meet-tang-cuong-trien-khai-thuc-hien-cac-bien-phap-kiem-soat-o-nhiem-khong-khi-tai-cac-tinh-thanh-pho-dong-bang-song-hong

Quảng Nam: Truy quét, xử lý khai thác khoáng sản trái phép

Ngày 8/6, UBND tỉnh ban hành công văn số 3405/UBND-KTN yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tiếp