meet-cac-nhiem-vu-do-trung-tam-quan-trac-tai-nguyen-va-moi-truong-thuc-hien

Các nhiêm vụ do trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường

Từ khi thành lập năm 2005 đến nay, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ quan chuyên môn phục vụ quản lý nhà nước, có chức năng xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý mạng lưới quan trắc tài nguyên, môi trường; đồng thời tổ chức lập phương