meet-quan-trac-giam-sat-chat-luong-moi-truong-tai-cac-nghia-trang-01

Quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại các nghĩa trang

Thực hiện Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt phương án đặt hàng các chương trình Quan trắc chất lượng môi trường năm 2019 trên địa bàn Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà