meet-ung-dung-tin-hoc-trong-xay-dung-he-thong-thong-tin-giam-sat-moi-truong-tren-dia-ban-thanh-pho-ha-noi

Ứng dụng tin học trong xây dựng hệ thống thông tin giám sát môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày nay, việc kiểm soát ô nhiễm nhằm đánh giá được hiện trạng cũng như cảnh báo sớm các tác động của ô nhiễm môi trường đã đi vào hệ thống, có sự đồng bộ và được tin học hóa ở trình độ cao; Ở Việt Nam, mặc dù đã có sự quan tâm song

meet-cac-nhiem-vu-do-trung-tam-quan-trac-tai-nguyen-va-moi-truong-thuc-hien-001

Nhiệm vụ quan trắc động thái nước dưới đất khu vực Hà Nội

  Thực hiện nhiệm vụ quan trắc động thái nước dưới đất khu vực Hà Nội (cũ) do UBND Thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội giao, từ đầu năm 2019, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã bắt đầu triển khai công tác thu thập,

meet-cac-nhiem-vu-do-trung-tam-quan-trac-tai-nguyen-va-moi-truong-thuc-hien

Các nhiêm vụ do trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường

Từ khi thành lập năm 2005 đến nay, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ quan chuyên môn phục vụ quản lý nhà nước, có chức năng xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý mạng lưới quan trắc tài nguyên, môi trường; đồng thời tổ chức lập phương

meet-tang-cuong-trien-khai-thuc-hien-cac-bien-phap-kiem-soat-o-nhiem-khong-khi-tai-cac-tinh-thanh-pho-dong-bang-song-hong

Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí tại các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng

Ngày 09/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3115/BTNMT-TCMT gửi UBND các tỉnh, Thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang về việc tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không

meetvn-chuyen-trang-ve-cong-tac-xay-dung-chinh-don-dang-gan-voi-viec-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-02

Chuyên trang về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội