Nghiên cứu xử lý nước thải giàu Nito, Photpho theo công nghệ USBF

Địa chỉ :
Chủ đầu tư :
Khách hàng :
Quy mô dự án :
Công nghệ :