meet-tang-cuong-trien-khai-thuc-hien-cac-bien-phap-kiem-soat-o-nhiem-khong-khi-tai-cac-tinh-thanh-pho-dong-bang-song-hong

Quảng Nam: Truy quét, xử lý khai thác khoáng sản trái phép

Ngày 8/6, UBND tỉnh ban hành công văn số 3405/UBND-KTN yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh về triển khai các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, các Công văn của UBND tỉnh: số 5568/UBND-KTN ngày 23/9/2020 về việc tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh, số 4449/UBND-KTN ngày 05/8/2020 và số 608/UBND-KTN ngày 01/02/2021 về việc tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với khoáng sản vàng trên địa bàn tỉnh,…

meetvn-quang-nam-truy-quet-xu-ly-khai-thac-khoang-san-trai-phep

Tập trung cho công tác quản lý nhà nước về khoáng sản nói chung và khoáng sản vàng nói riêng, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản không chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật có liên quan; Tăng cường kiểm tra, truy quét, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm vận động, hỗ trợ người dân ở các nơi khác đến địa bàn để khai thác khoáng sản trái phép trở về quê; điều tra, thống kê, xem xét cụ thể các hộ gia đình, cá nhân là người địa phương có kinh tế gia đình khó khăn và trong nhiều năm qua sinh sống chủ yếu bằng hoạt động khai thác khoáng sản trái phép để có hướng hỗ trợ, tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp triển khai thực hiện, thường xuyên báo cáo kết quả cho UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Nguồn: http://www.monre.gov.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *