Cơ cấu tổ chức

 1. BAN ĐIỀU HÀNH
  1. Tổng Giám đốc: điều hành, quản lý chung toàn Công ty. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị công ty.
  2. Phó Tổng Giám đốc: hỗ trợ Tổng Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo lĩnh vực, bộ phận được phân công và khi TGĐ đi vắng
 2. Chức năng Phòng ban
  1. Phòng Kế toán – Hành chính: Là bộ phận giúp việc Giám đốc tổ chức bộ máy Tài chính – Kế toán – Tín dụng trong toàn Công ty.Giúp Giám đốc kiểm tra, kiểm soát bằng dồng tiền các hoạt động kinh tế, tài chính trong Công ty theo các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước và Công ty Cổ phần
  2. Hành chính – tổng hợp: Là bộ phận giúp việc Giám đốc Công ty thực hiện các chức năng quản ký công tác tổ chức, công nghệ thông tin, công tác hành chính và lao động tiền lương.
  3. Phòng Kế hoạch – Dự án:
   • Công tác xây dựng kế hoạch, chiến lược đấu thầu, quản lý dự án của Công ty;
   • Công tác xây dựng kế hoạch đầu tư và thực hiện lập các dự án đầu tư;
   • Công tác quản lý Hợp đồng và quản lý chi phí.
  4. Phòng Kinh doanh:
   • Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty.
   • Tìm kiếm khách hàng và phát triển thị trường.
   • Tiếp nhận, xử lý thông tin, ý kiến khách hàng. Quản lý và chăm sóc khách hàng.
   • Nghiên cứu xu hướng, nhu cầu của thị trường để xây dựng, phát triển công nghệ, sản phẩm mới cho Công ty.
   • Xây dựng phương án chào hàng, xây dựng dự toán các công trình, dự án.
   • Báo cáo tình hình hoạt động của Phòng hàng tháng/Quý/năm.
  5. Phòng Kỹ thuật:
   • Công nghệ.
    • Nghiên cứu, thiết kế phát triển công nghệ, sản phẩm mới của Công ty theo định hướng thị trường, yêu cầu của khách hàng.
    • Nghiên cứu, đề xuất phương án công nghệ cho các công trình, dự án. + Đào tạo hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ các công trình, dự án cho khách hàng.
    • Xây dựng, triển khai các dự án, hồ sơ tư vấn, quản lý liên quan trong lĩnh vực môi trường.
   • Thiết kế kỹ thuật
    • Thiết kế, lập phương án kỹ thuật cho các công trình, dự án.
    • Tham gia nghiên cứu, xây dựng phương án chào hàng cùng Phòng Dự án – Kinh doanh.
    • Tổ chức sản xuất, chế tạo sản phẩm.
    • Tổ chức thi công, xây dựng, lắp đặt công trình.
    • Giám sát chất lượng các sản phẩm, công trình, dự án.
   • Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống và các dịch vụ kỹ thuật (O&M Department)
    • Lập kế hoạch và thực hiện việc bảo dưỡng, bảo trì, bảo hành sản phẩm, dự án của Công ty.
    • Xử lý các thông tin, ý kiến khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
  6. Phòng Nghiên cứu và phát triển (R&D):
   • Nghiên cứu, thiết kế phát triển công nghệ, sản phẩm mới của Công ty theo định hướng, xu thế thị trường, yêu cầu của khách hàng.
   • Nghiên cứu cải tiến công nghệ, thiết bị, quy trình sản xuất, thi công mà công ty đang triển khai, áp dụng.
  7. Xưởng sản xuất và Công trường thi công
   • Tổ chức triển khai sản xuất, chế tạo sản phẩm theo yêu cầu.
   • Tổ chức triển khai thi công xây dựng, lắp đặt, vận hành, chuyển giao công nghệ các công trình, dự án theo yêu cầu
   • Phối hợp với với các Phòng/Ban trong công ty.