meetvn-cong-bo-10-su-kien-nganh-tai-nguyen-va-moi-truong-nam-2020-01

Công bố 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2020

1. Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi: Bước tiến mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước Lần đầu tiên, cộng đồng dân cư được quy định là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường; tăng cường tham vấn và phát huy vai