meet-soc-trang-uy-ban-mttq-va-cac-doan-the-chung-tay-bao-ve-moi-truong-01

Sóc Trăng: Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chung tay bảo vệ môi trường

Ủy ban MTTQ cùng các hội hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã và đang tích cực triển khai các biện pháp để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường tại khu vực đô thị và nông thôn. Trong